Hz. İsmail’in (a.s.) Hayatı

BoRa

Administrator
Hz. İsmail (a.s.) kimdir? Hz. İsmail (a.s.) hangi kavme gönderilmiştir? İbrahim Peygamber’in oğlu ve sabır, hilm, teslîmiyet ile sembolleşen Hz. İsmail’in (a.s.) hayatı, vasıfları ve mucizeleri.
632

Hz. İsmail (a.s.) Kur’ân-ı Kerîm’de adı zikredilen peygamberlerdendir. Kendisine “Allâh’ın kurbanı” anlamına “Zebîhullâh” da denir. İsmail -aleyhisselam- Yemen’den gelen Cürhümî kabîlesine Peygamber olmuştur.
633
İSMAİL NE DEMEK?
İsminin mânâsı “Allâh’a itaat eden”dir. İbrânîce karşılığı İsmuyel’dir. Araplar İsmâîl demişlerdir.
636
Hazret-i İsmâîl (a.s.) Cürhümîlerin çocuklarıyla büyümüş, ok atmayı da onlardan öğrenmişti. Yiğitlik çağına geldiği zaman çok iyi ok atar ve attığını vururdu. Eslem kabîlesinden bir cemaat yarış için ok atışırken Resûlullâh Efendimiz yanlarına varıp onlara:
637
“Ey İsmâîl oğulları! Ok atınız! Sizin atanız da mâhir bir ok atıcısı idi.” (Buhârî, Enbiyâ, 9) buyurmuştur.
634
HZ. İSMAİL’İN (A.S.) PEYGAMBERLİĞİ
İsmâîl -aleyhisselâm-, babasının vefâtından sonra Kâbe ve hac ile ilgili hizmetleri yürütmeye devâm etti. İlk olarak Kâbe’ye örtü örttü. Yüce Allâh, O’na Peygamberlik verdi, O’nu Mekke ve çevresinde oturan Cürhüm ve Amalika halkı ile Yemen kabîlelerine, Me’rib ve Hadramevt taraflarına peygamber olarak gönderdi. Hazret-i İsmâîl (a.s.) onları elli yıl İslâm’a dâvet etti.
638
Bâzıları îmân etti, bâzıları ise küfründe inad etti. Fakat îmân edenler pek azdı. İsmâîl -aleyhisselâm-, sabır ve sebat ile vazîfesine devâm etti. Âyet-i kerîmede buyrulur:
“(Habîbim) İsmâîl’i, İdrîs’i ve Zülkifl’i de (hatırla). Hepsi de sabredenlerdendi.” (el-Enbiyâ, 85)
635
HZ. İSMAİL’İN (A.S.) VASIFLARI
Hz. İsmâîl (a.s.), va’dine sâdık, namaz ve zekâtı emreden ve Rabbi katında rızâya eren bir Peygamberdi. O’nun bu vasıfları, diğer bir âyet-i kerîmede de şöyle beyân buyrulur:
639
“Habîbim! Kitâb’da İsmâîl’i de zikret. Çünkü O, sözüne sâdıktı, rasûl ve nebî idi. Ehline (ve ümmetine) namazı ve zekâtı emrederdi. Rabbinin katında da rızâya mazhar olmuş bir kimse idi.” (Meryem, 54-55)
640
HZ. İSMAİL’İN (A.S.) MUCİZELERİ
  • Dikenli arâzîyi yeşillik hâline getirmesi.
  • Kısır koyunların O’nun duâsı bereketiyle süt vermesi.
  • Koyunlarının yünlerinin ipek gibi olması.
  • Duâ etmesi ile yanındaki kumların un hâline gelmesi.
  • Zemzemin onun vesîlesiyle çıkması ve kıyâmete kadar devam edecek olması.
Hz. İsmail’in (a.s.) fârik vasıfları, Sabır, hilm ve teslîmiyettir.
641
 
Üst