Hz. İshak (a.s.) Kimdir?

BoRa

Administrator
Hz. ishak (a.s.) kimdir? Neslinden Benî İsrâîl peygamberleri gelen Hz. ishak’ın (a.s.) hayatı, mucizeleri ve kıssası.
642

Hz. İshak’ın (a.s.) adı Kur’an-ı Kerim’de 17 defa geçer ve hayırlı, salih, ihlasa ermiş kişi diye zikredilir.
643
HZ. İSHAK’IN (A.S.) ANNE VE BABASI
Hz. İshak (a.s.) Hz. İbrahim’in Sare’den doğan oğludur. Târih kitaplarında anlatılan şemâili şöyledir:

Uzun boylu, kara gözlü, buğday tenli, yüzü güzel, konuşması düzgün, saçı ve sakalı bembeyazdı. Sîret ve sûreti, babası İbrâhîm -aleyhisselâm-’a benzerdi. (Hâkim, Müstedrek, II, 607)
644
Kur’ân-ı Kerîm’de İshâk -aleyhisselâm- şöyle methedilmiştir:

(Ey Habîbim!) Kuvvet ve basîret sâhibi kullarımız İbrâhîm, İshâk ve Yâkûb’u da zikret! Çünkü Biz onları hâlis (bir haslet) olan âhiret düşüncesiyle ihlâslı (kimseler) kıldık. Gerçekten de onlar, bizim katımızda seçilmişlerden, en hayırlı kimselerdendir.” (Sâd, 45-47)
645
HZ. İSHAK (A.S.) HANGİ KAVME GÖNDERİLDİ?
Hazret-i İshâk -aleyhisselâm- babasının vefâtından sonra Şam ve Filistin halkına peygamber olarak vazîfelendirilmiş, Allâh Teâlâ onu seçkin ve hayırlı bir insan eylemiştir. Âyet-i kerîmelerde buyrulur:

“Sâlihlerden bir peygamber olarak O’na (İbrâhîm’e) İshâk’ı müjdeledik. Kendisini ve İshâk’ı mübârek (kutlu ve bereketli) eyledik. Lâkin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi, kendine açıktan açığa kötülük edenler de olacaktır.” (es-Sâffât, 112-113)
646
İSHAK PEYGAMBERİN OĞULLARI
İshâk -aleyhisselâm-’ın yaşlılık zamanında gözleri zayıflamış, âmâ olmuştur. İki oğlu Yâkûb ve Iys ikiz olarak dünyâya gelmişlerdir.

İshâk -aleyhisselâm-, ömrünün sonuna doğru bu iki oğluna da ayrı ayrı duâ etmiştir. Yâkûb’a neslinden peygamberler gelmesi; Iys’a da zürriyetinin bol olması, soyundan melikler ve sultanlar gelmesi için Cenâb-ı Hakk’a ilticâda bulunmuştur.
HZ. İSHAK’IN (A.S.) MUCİZELERİ
Kavmi, kendisine:
647
“–Hayvanlar Sen’in peygamber olduğuna şehâdet etmezlerse, bizler Sana inanmayız!” dediler.

İshâk -aleyhisselâm- da hayvanlara:
651
“–Ey hayvanlar! Benim kim olduğumu söyleyin!” buyurdu.

Tilki: «Allâh’ın peygamberisin!» dedi.

Ceylan: «Halîlullâh’ın oğlusun!» dedi.

Keçi de: «Allâh’ın peygamberisin! Sana îmân etmeyen cehenneme gider!» dedi.

Yine Kudüs’te dîni teblîğ edince İshâk -aleyhisselâm-’a:

“–Eğer şu dağı harekete geçirirsen, Sana îmân ederiz!” dediler.

Dağ, büyük bir heybetle sallandı ve Kudüs halkı îmân etti. Kavmine îmânı teblîğ ederken, birisi sığır derileri getirdi:
648
“–Bunları dirilt!” dedi.

İshâk -aleyhisselâm- da derilerin içine kum doldurup duâ etti. Hepsi canlandılar.

Diğer bir mûcizesi de, elini sürdüğü bütün koyunlar yavrulardı.
649
HZ. İSHAK’IN (A.S.) KABRİ NEREDE?
Hazret-i İshâk, rivâyete göre yüz altmış yaşlarında bugünkü Filistin’in bulunduğu bölgede Kudüs yakınlarında vefât etmiş, babası İbrâhîm -aleyhisselâm-’ın kabrinin yanına defnedilmiştir. (İbn-i Esîr, el-Kâmil, I, 127)
650
 
Üst